ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van goederen door I.MD-COMPANY (BE 0828 168 974), waaronder wordt begrepen voertuigen, maar ook alle toebehoren, accessoires en/of onderdelen van voertuigen.

2. Tweedehands goederen worden altijd verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. De klant wordt geacht het gekochte goed uiterlijk bij de afhaling te hebben gecontroleerd, eventueel met bijstand van een deskundige, en derhalve op de hoogte te zijn van alle zichtbare gebreken, die worden aanvaard. Eventuele verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de maand na factuurdatum en uiterlijk binnen de maand na het ontdekken te worden gemeld aan de verkoper, en dit op straffe van verval. In geval van ontdekking van verborgen gebreken zal de koper zich ervan onthouden om op eigen initiatief werken te laten uitvoeren aan de goederen, en dit op straffe van verval van enige vordering in vrijwaring ten aanzien van de verkoper.

3. De goederen dienen uiterlijk binnen de 15 dagen na het sluiten ondertekenen van de bestelbon of het sluiten van de koopovereenkomst te worden afgehaald op de zetel van de verkoper, of op een andere plaats indien schriftelijk overeengekomen. De koper staat derhalve in voor de afhaling van het voertuig op de zetel van de verkoper, en draagt alle risico’s en kosten met betrekking tot het voertuig vanaf de afhaling. Indien de koper nalaat om de goederen binnen de 8 dagen na daartoe aangemaand te zijn per aangetekende brief af te halen, dan kan verkoper naar eigen keuze ofwel de gedwongen uitvoering vorderen van de verkoopovereenkomst ofwel de verkoopovereenkomst als eenzijdig verbroken aanzien mits de betaling van een schadevergoeding door de koper van 20% van de totale koopprijs. Indien een voorschot werd betaald dan behoudt de verkoper zich het recht voor om dit voorschot te behouden bij wijze van compensatie met de verschuldigde verbrekingsvergoeding.

4. De facturen van de verkoper zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel of dépôt van de verkoper. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur vervallen alle eventuele toegestane prijsvoordelen, onder welke vorm ook, en is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd ten belope van 10 % van de hoofdsom van de factuur, met een minimum van € 500,00, en daarenboven nalatigheidsinteresten berekend op het openstaande factuurbedrag ten belope van 10%/jaar. Elke betwisting omtrent de gefactureerde bedragen dienen op straffe van verval te worden overgemaakt bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering.

5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, en is het Belgisch recht van toepassing.| I.MD-Company bvba | Augustijnenstraat 70 | BE-8900 Ieper | contact@imd-company.be |
Design & Hosting by D-Sign Studio.be 2011